fbpx

juni 2

Barneekteskap og tvangsekteskap

0  comments

Barneekteskap og tvangsekteskap - Hva er det?

Barneekteskap er definert som alle inngåtte ekteskap med mennesker under 18 år. I Norge ble det i 2018 gjennomført en lovendring, som gjør det forbudt med barneekteskap, uten unntak.

– Jeg gråt i skjul. Dette skulle jo egentlig være en god nyhet. Jeg kunne ikke skuffe foreldrene mine.  

Hvor mange barn blir giftet bort hvert år?

Hvert år blir over 12 millioner jenter i verden gift som barn. Det er en jente hvert 3. sekund. Barneekteskap er en av de største hindringene for skolegang og likestilling for jenter, og for utviklingen i fattige land.

I hvilke land blir barn giftet bort?

Statistikk av kvinner mellom 20-49 år i de 10 landene som er mest utsatt for barneekteskap. Grafen vise at Niger er det landet i verden som er mest utsatt for barneekteskap. Med hele 77 % av kvinner har giftet seg før de fylte 18 år.

nnnn

Jente giftet seg under 15 år

Jente giftet seg under 18 år

Barneekteskap - I hvilke land blir barn giftet bort

Fakta om barneekteskap

 • Over 700 millioner jenter og kvinner som lever i dag, ble giftet bort som barn. Det tilsvarer 10 prosent av verdens befolkning.
 • I utviklingsland blir én av tre jenter giftet bort før de er 18 – og én av sju før de er 15. Barnebruder kan være så unge som åtte år.
 • 90 prosent av tenåringsgraviditeter i utviklingsland skjer innenfor ekteskap.
 • Graviditet og fødselskomplikasjoner er blant de vanligste årsakene til dødsfall hos jenter i alderen 15-19 år i lav- og mellominntektsland.

Hva er hovedgrunnene til at barn blir giftet bort?

Årsakene til barneekteskap varierer fra land til land. Som oftest er barneekteskap en konsekvens av fattigdom, kultur, tradisjon og svakt lovverk. Et barneekteskap er ofte løsningen på et fattigdomsproblem, eller er noe samfunnet ser på som en nødvendighet. Mange familier har ikke råd til og fø på store barneflokker. Gifter de bort jentene er det færre munner å mette. For millioner av døtre er det å bli gifte seg, bli kone og mor det eneste valget de har for sin fremtid.


Barneekteskap er et grovt brudd på barns rettigheter og et globalt problem på tvers land, kulturer, religioner og etnisk tilhørighet. Jenter i Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara er mest utsatt for barneekteskap, men det finnes barnebruder i alle regioner i verden.

Hva er de 5 hovedgrunnene til barneekteskap?

Løsningen

 • Ut av fattigdom
  Gi Barna Håp mener at vi har mange gode strategier for dette, og du kan lese mer om det i vår artikkel Veien ut av fattigdom.
 • Mer bevissthet - Utdanning
  Gi Barna Håp bidrar til at mat deles ut på skoler. Fordi det er en stor kostnadsbesparelse for familier, bidrar dette til at jenter får utdanning, og dermed øker de bevisstheten rund barneekteskap.
 • Matpakkene vi deler ut produseres lokalt i hovedstaden Lilongwe. Det  gir arbeidsplasser til ca. 400 personer, både menn og kvinner. Maten deles ut på skoler.
 • Holdningsendring
  Utdanning om prevensjon og rettigheter samt det å sørge for at Malawi kommer ut av fattigdom vil gjøre at situasjonen vil bli betydelig bedret.
 • Bevisstgjøring
  I 2018 ble barneekteskap forbudt i Malawi, men bevisstgjøring rundt  dette er nødvendig. Gammel kultur og skikker sitter igjen og utdanning er derfor enormt viktig.

Problemet

 • Fattigdom
  Fattige familier gifter ofte bort døtrene sine, for å gi de muligheten til bedre liv samt  at de får "bride-price" for datteren.
 • Minimal bevissthet
  Få barn i Malawi er klar over sine rettigheter, eller hvor de skal gå for å be om hjelp. En studie fra 2017 viste at kun 8 %  av jenter i Malawi kunne nevne 3 skadelige effekter av barneekteskap.
 • Mangel på muligheter
  I en studie fra 2017 svarte 77 % av deltagerne at barneekteskap i Malawi skjer på grunn av mangle på skole- og jobbmuligheter  for jenter. 
 • Sex før ekteskap
  I en studie fra 2017 er 93 % av deltagerne enige i at ugifte jenter som er gravide er "skitne". Mange jenter blir derfor tvunget til å inngå ekteskap dersom de blir gravide.
 • Lokal kultur - "Bride Price"
  I Malawi er det vanlig med "bride-price". En gammel skikk som symboliserer en allianse mellom familiene. Skikken fratar jenter rettigheten til å bestemme selv.

Konklusjon:

Mange av årsakene til at barneekteskap skjer, har røtter i fattigdom. Jenter blir giftet bort fordi familier ikke har råd til å forsørge dem, jenter blir tvunget til å ha sex mot at familien får mat og jenter tvinges til å gifte seg for at familien skal få "bride-price". Det er derfor helt essensielt å bekjempe fattigdom dersom man ska bekjempe barneekteskap.

Konsekvenser av barneekteskap


1.

Et liv i fattigdom. Jentene har få muligheter til å arbeide utenfor hjemmet eller tjene egne penger. Dermed har de også dårligere mulighet til å ta vare på egne barn og beskytte dem mot barneekteskap. Barneekteskap er ikke bare en konsekvens av fattigdom, men også en praksis som opprettholder fattigdom.

2.

Stor helserisiko. Unge mødre har økt dødelighet. De har også økt fare for alvorlige fødselsskader som fistula og større risiko for seksuelt overførbare sykdommer. Det er mer feilernæring og sykdom blant nyfødte og barn av unge mødre.


3.

Vold og overgrep. Svært mange blir tvunget inn i en seksuell relasjon og voksenrolle, og det er stor risiko for vold i hjemmet.


4.

Avbrutt skolegang. Mange jenter må slutte på skolen, enten som følge av ekteskapet eller påfølgende graviditet. Skolegang er nøkkelen til å bryte ut av fattigdom.

5.

Forskjellsbehandling. Barneekteskap er med på å opprettholde kjønnsforskjeller og stereotypier. Jentene fratas mulighetene som guttene har, til å delta i samfunnet.


6.

Sosial isolasjon og depresjon. Når gifte jenter begynner samlivet med mannen på et nytt sted, med nye relasjoner og endret sosial status, lever jentene med et stort psykisk press. Separasjon fra familie og venner, og mangel på frihet til å delta i samfunnet slik de pleide, har store konsekvenser for jenters mentale og fysiske helse. Det kan føre til depresjon og selvmordstanker.

7.

Sårbare jenter ved avbrutt ekteskap. Jenter som klarer å bryte ut av ekteskapet, ender ofte opp i en svært sårbar situasjon med høy risiko for utnyttelse og menneskehandel.

8.

Hinder for utvikling, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fattige og sårbare samfunn går glipp av ressurser og bidrag fra unge jenter, som med utdanning kunne bidratt til demokratisk og økonomisk utvikling. Foreløpige funn fra internasjonal forskning viser at konsekvensene for land der barneekteskap er utbredt, er svært store. Forskningsprosjektet anslår at et land som Niger ville tjent 25 milliarder USD frem mot 2030, bare gjennom økt utdanning for jenter og redusert antall barnefødsler.

Hvor mange barneekteskap skjer i Malawi?

Barneekteskap

9 %

gifter seg før de har fylt 15 år

42 %

gifter seg før de har fylt 18 år

- Jeg har 7 barn og kjemper for å ha nok mat til barna mine. At datteren min gifter seg gjør at vi får en munn mindre å mette.

Hvordan kan vi bekjempe barneekteskap?

1

Bevisstgjøring

Spre kunnskap om barneekteskap, barns rettigheter og gjennom bevisstgjøring endre holdningene rundt barneekteskap, samtidig som årsakene til barneekteskap må elimineres. Jenter som har kunnskap om sine rettigheter, er viktige pådrivere for å få slutt på barneekteskap. Dialog og samhandling med lokale myndigheter og ledere og aktivere ungdomsjenter i faresonen. Konfrontere foreldre som vil gifte bort døtrene sine og endre holdninger gjennom bevissthet om konsekvensene av barneekteskap.

Ved å aktivisere ungdommene vil det være framtidens voksne som kan bidra til reduksjon av barneekteskap, som kan innføre lover og regler som de selv skal styre etter som voksne. En holdningsendring og tidlig bevisstgjøring er en mulighet for å få endret kulturelle og økonomiske årsaker til barneekteskap.

2

Engasjere familier og lokalsamfunn

Barneekteskap har ofte dype røtter i kulturen. Gjennom å endre holdninger også hos fedre, brødre og ektefeller ved å få menn til å reflektere over kvinners situasjon i lokalsamfunnet vil også noen barneekteskap unngås. Få mennene til å se fordelene ved et samfunn som respekterer og støtter kvinners og jenters rettigheter.

Religiøse og tradisjonelle ledere har en nøkkelrolle for å få slutt på barneekteskap. De lokale ledere har stor innflytelse på normer og regler, og disse lokale skikker og regler er det som er gjeldende, ikke nasjonale lover. Hvis disse religiøse og tradisjonelle lederne blir talspersoner mot barneekteskap vil det være et stort skritt i riktig retning. Endring gjennom lokale ledere har stor effekt i resten av lokalsamfunnet.

Dette krever målrettet innsats. Holdningsendringer tar tid, men for å stoppe overgrepene som skjer gjennom barneekteskap er denne jobben nødvendig. Holdningskampanjer mot alle lag i samfunnet er en løsning. Både folk flest, journalister og andre deler av media kan få opplæring gjennom kurs og involvering i bekjempelse av barneekteskap.

3

Tilrettelegge for jenters utdanning, helse og sikkerhet

For å få slutt på barneekteskap er de økonomiske og strukturelle årsakene til hvorfor jenter blir giftet bort tidlig en faktor å jobbe med. Jenter som ikke har tilgang til for eksempel utdanning og helsetjenester, står i større fare for å bli giftet bort. Gi Barna Håp jobber for at jentene skal bli værende på skolen, blant annet ved å gi matpakker til jentene slik at matbudsjettet og belastningen på foreldrene avlastes. Utdanning gir jentene kunnskap, åpner nye muligheter for dem og bidrar til å endre samfunnets holdning til jenter. Det er viktig å arbeide fram systemer som holder jentene i et lengere utdanningsløp enn det statistikken i dag viser.


Ved å arbeide for et samarbeid med lokale myndigheter for at jenter, både gifte og ugifte, får informasjon om helse og gis et tilstrekkelig helsetilbud er viktig for å hindre barneekteskap. Informasjon og bevisstgjøring er en måte og redusere risikoen for tidlig graviditet og dermed tidlig ekteskap.

Fattigdom gjør at millioner av familier gifter bort døtrene sine. Vi medfinansierer tiltak som fører til økt inntekt for familiene gjennom bl.a. jordbruksutdanning som gir familier og jenter en mulighet for inntektsgivende arbeid. Dette er igjen med på å hindre barneekteskap.

4

Lovverk og politikk

Selv om Malawi og mange land har lovverk som forbyr barneekteskap, håndheves ikke lovene.

For å slå ned på ulovlige barneekteskap må samfunnet vite hvor gamle jentene er. I mange land kan verken myndighetene, familiene eller jentene selv dokumentere alder. Her må det inn systemer som kan forbedre registrering av fødsler og ekteskap. Det styrker jentenes rettigheter, gir dem beskyttelse mot å bli giftet bort som mindreårige og gjør det mulig å søke økonomisk og juridisk oppreisning.

Si nei til barneekteskap!

For å bekjempe barneekteskap er vi avhengig av mer oppmerksomhet rundt temaet. Vær med oss og FN, og still krav til at verdens regjeringer stopper praksisen med barneekteskap innen 2030!


Ved å signere bidrar du til å;

 • Sørge for at 18 år blir den lovlige alderen for ekteskap.
 • Sette barneekteskap på den politiske agendaen
 • Sørge for at det satses på utdanning for jenter.
 • Bidra til at jenters stemmer blir hørt
 • At ledere og myndigheter stilles til ansvar.
 • FNs Bærekraftsmål og barneekteskap

  Verden og FN har mål om å få helt slutt på barneekteskap innen 2030. De målene kan du lese om i vår artikkel om Bærekraftsmålene.

  Som et delmål under Mål 5 “Achieve gender equality and empower all women and girls” står det: “Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation”  Tags

  barneekteskap, tvangsekteskap


  You may also like

  {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Get in touch

  Name*
  Email*
  Message
  0 of 350
  >