fbpx

Barneekteskap og tvangsekteskap

Barneekteskap definisjon

Når vi leser om barneekteskap kan vi nesten ikke tro det vi leser. Det virker i mange tilfeller svært fjernt fra kulturen i Norge, og det er lett å fordømme det vi ikke har kunnskap om. I Gi Barna Håp har vi derfor gått dypere inn i temaet for å forstå praksisen og omstendighetene bedre.

Barneekteskap er definert som alle, formelle og uformelle, inngåtte ekteskap mellom to mennesker der en eller begge parter er under 18 år. Denne definisjonen innebærer at barn, i kraft av å være barn, ikke kan inngå gyldig samtykke til ekteskap.

Barneekteskap - GI Barna Håp

Hva betyr Barneekteskap?

Barneekteskap kan være vanskelig å forstå for oss som er fra et land som ikke er vant til å se barn ned i 10-årsalderen inngå ekteskap. 
I Norge ble det i 2018 gjennomført en lovendring, som gjør barneekteskap forbudt, uten unntak.

FNs Barnekonvensjon slår fast at barneketeskap er forbudt. Likevel er barneekteskap tillatt i over 100 land!

– Jeg gråt i skjul. Dette skulle jo egentlig være en god nyhet. Jeg kunne ikke skuffe foreldrene mine.

Hvor mange barn blir giftet bort hvert år?

Mange lurer på om det egentlig skjer barneekteskap, og hvor omfattende problemet kan være. I vestlige land er dette mindre normalt og vi blir derfor overrasket når vi leser tallene for utbredelsen.

Hvert år blir over 12 millioner jenter i verden gift som barn. Det er en jente hvert 3. sekund. Barneekteskap er en av de største hindringene for skolegang og likestilling for jenter, og for utviklingen i fattige land.

Barneekteskap i verden

Statistikk av kvinner mellom 20-49 år i de 10 landene som er mest utsatt. Grafen viser at Niger er det landet i verden som er mest utsatt for ekteskap i ung alder. Det er hele 77 % kvinner som har giftet seg før de fylte 18 år.

Jente giftet seg under 18 år

Jente giftet seg under 15 år

Hvor er det mest vanlig med barneekteskap?

Som vi ser av grafikken er det mange land som har betydelige tall med barneekteskap. Ikke bare er det forekomster, men det er også i mange land flertallet som inngår ekteskap i en alder under 18 år.

De 5 landene med mest barneekteskap er Niger (77%), Bangladesh (74%), Chad (69%), Mali (61%) og den sentralafrikanske republikk CAR (60%). I gjennomsnitt er forekomsten av barneekteskap 68,2 % i disse landene.

Hvor skjer barneekteskap?

Header

Niger

Bangladesh

Chad

Mali

CAR

Jenter under 15 år giftet seg

29%
Fill Counter
39%
Fill Counter
31%
Fill Counter
14%
Fill Counter
23%
Fill Counter

Jenter mellom 15-18 år giftet seg

48%
Fill Counter
35%
Fill Counter
38%
Fill Counter
47%
Fill Counter
37%
Fill Counter

Sum jenter under 18 år giftet seg

77%
Fill Counter
74%
Fill Counter
69%
Fill Counter
61%
Fill Counter
60%
Fill Counter

Barneekteskap i Niger

Som vi ser av tabellen over er det mange land som har mer enn 50 % barneekteskap. Mer enn halvparten av jentene i landene gifter seg altså før de er 18 år.

Niger er landet i verden med mest barneekteskap. 29% av jenter under 15 år gifter seg, og 48% av jenter gifter seg mellom 15 og 18 år. Til sammen betyr det at 77% av jenter i Niger gifter seg før de har fylt 18 år.

Barneekteskap i Norge?

I 2017 protesterte tusenvis av norske ungdommer mot barneekteskap. Fram til da hadde det vært mulig å søke Fylkesmannen, dersom man ønsket å gifte seg i ung alder.
22. mai 2018 vedtok Stortinget å innføre en 18-årgrense for ekteskap. Og nå uten noen mulighet for å søke Fyllkesmannen om unntak.

Vi kan derfor med stolthet si at det nå er et tydelig forbud med barneekteskap i Norge.

I årene før barneekteskap ble forbudt i Norge, var det mulig å søke namsmannen om å få lov til å gifte seg dersom man var mellom 16-18 år. I de 3 årene før barneekteskap ble forbudt, var det ingen 16-åringer, og kun noen få 17-åringer, som fikk dispensasjon til å gifte seg.

Under ser vi brevet ungdommene sendte til landets fylkesmenn for å kjempe mot barneekteskap og tvangsekteskap

Kjære fylkesmann

Er det sant at barn kan gifte seg i Norge?

Hvert andre sekund blir en jente gift mens hun ennå er barn. Det skjer over hele verden og er et grovt brudd på FNs barnekonvensjon.

Det står i norsk lov at 16- og 17-åringer kan gifte seg med tillatelse fra foreldre og deg, kjære fylkesmann. Hvorfor er det lov?

Barneekteskap er et stort globalt problem som fører til overgrep, helseproblemer, fattigdom og tap av skolegang for millioner av jenter. I mange land blir omtrent halvparten av jentene gift før de fyller 18 år. FNs bærekraftsmål sier at verden skal få slutt på barneekteskap innen 2030. Norge skal også bidra til dette.

Hvis vi skal endre verden, må vi starte med oss selv!

Hvordan kan vi fordømme land som tillater barneekteskap, når vi tillater det i Norge?

Hilsen

____________________

Ta Quiz om barneekteskap

Ta quiz om barneekteskap for å se hvor mye du kan om temaet. Kun 2% av tidligere deltagere har svart riktig på alle spørsmålene om barneekteskap.

Klarer du å svare riktig på alle spørsmålene?

Fakta om barneekteskap

Over 700 millioner jenter og kvinner som lever i dag, ble giftet bort som barn, altså før fylte 18 år. Det tilsvarer 10 prosent av verdens befolkning.

I utviklingsland blir én av tre jenter giftet bort før de er 18 år– og én av sju før de er 15 år. Barnebruder kan være så unge som åtte år.

90 prosent av tenåringsgraviditeter i utviklingsland skjer innenfor ekteskap.

Graviditet og fødselskomplikasjoner er blant de vanligste årsakene til dødsfall hos jenter i alderen 15-19 år i lav- og mellominntektsland.

Hva kan være årsaken til barneekteskap?

Årsakene til barneekteskap varierer fra land til land. Som oftest er barneekteskap og tvangsekteskap en konsekvens av fattigdom, kultur, tradisjon og svakt lovverk. Et ekteskap er ofte løsningen på et fattigdomsproblem, eller er noe samfunnet ser på som en nødvendighet. 

Mange familier har ikke råd til og fø på store barneflokker. Gifter de bort jentene er det færre munner å mette. For millioner av døtre er det å gifte seg, bli kone og mor, det eneste valget de har for sin fremtid.

Å bli giftet bort er et grovt brudd på barns rettigheter og et globalt problem på tvers av land, kulturer, religioner og etnisk tilhørighet. Jenter i Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara er mest utsatt, men det finnes barnebruder i alle regioner i verden.

De 5 største årsakene til barneekteskap

Løsningen:

 • Fattigdom
  Fattige familier gifter ofte bort døtrene sine, for å gi de muligheten til bedre liv samt  at de får "bride-price" for datteren.
 • Minimal bevissthet
  Få barn i Malawi er klar over sine rettigheter, eller hvor de skal gå for å be om hjelp. En studie fra 2017 viste at kun 8 %  av jenter i Malawi kunne nevne 3 skadelige effekter av barneekteskap.
 • Mangel på muligheter
  I en studie fra 2017 svarte 77 % av deltagerne at barneekteskap i Malawi skjer på grunn av mangle på skole- og jobbmuligheter  for jenter
 • Sex før ekteskap
  I en studie fra 2017 er 93 % av deltagerne enige i at ugifte jenter som er gravide er "skitne". Mange jenter blir derfor tvunget til å inngå ekteskap dersom de blir gravide.
 • Lokal kultur - "Bride Price"
  I Malawi er det vanlig med "bride-price". En gammel skikk som symboliserer en allianse mellom familiene. Skikken fratar jenter rettigheten til å bestemme selv.

Problemet:

 • Ut av fattigdom
  Gi Barna Håp mener at vi har mange gode strategier for dette, og du kan lese mer om det i vår artikkel Veien ut av fattigdom.
 • Mer bevissthet - Utdanning
  Gi Barna Håp bidrar til at mat deles ut på skoler. Fordi det er en stor kostnadsbesparelse for familier, bidrar dette til at jenter får utdanning, og dermed øker de bevisstheten rundt barneekteskap.
 • Matpakkene vi deler ut produseres lokalt i hovedstaden Lilongwe. Det  gir arbeidsplasser til ca. 400 personer, både menn og kvinner. Maten deles ut på skoler.
 • Holdningsendring
  Utdanning om prevensjon og rettigheter samt det å sørge for at Malawi kommer ut av fattigdom vil gjøre at situasjonen vil bli betydelig bedret.
 • Bevisstgjøring
  I 2018 ble ekteskap for barn forbudt i Malawi, men bevisstgjøring rundt  dette er nødvendig. Gammel kultur og skikker sitter igjen og utdanning er derfor enormt viktig.

Konklusjon om barneekteskap og tvangsekteskap:

Mange av årsakene til at dette problemet skjer, har røtter i fattigdom. Jenter blir giftet bort fordi familier ikke har råd til å forsørge dem, jenter blir tvunget til å ha sex mot at familien får mat, og jenter tvinges til å gifte seg for at familien skal få "bride-price". Det er derfor helt essensielt å bekjempe fattigdom dersom man skal bli kvitt praksisen rundt barneekteskap.

Konsekvenser av barneekteskap og tvangsekteskap

Et liv i fattigdom

Jentene har få muligheter til å arbeide utenfor hjemmet eller tjene egne penger. Dermed har de også dårligere mulighet til å ta vare på egne barn og beskytte dem. Barneekteskap er ikke bare en konsekvens av fattigdom, men også en kulturell praksis som opprettholder fattigdom.

Stor helserisiko

Unge mødre har økt dødelighet. De har også økt fare for alvorlige fødselsskader som fistula, og større risiko for seksuelt overførbare sykdommer. Det er mer feilernæring og sykdom blant nyfødte og barn av unge mødre. En samlet langt større risiko enn hos andre "voksne" mødre.

Avbrutt skolegang

Mange jenter må slutte på skolen, enten som følge av ekteskapet eller påfølgende graviditet. Skolegang er en nøkkelfaktor for å bryte ut av fattigdom.

Forskjellsbehandling

Praksisen er med på å opprettholde kjønnsforskjeller og stereotypier. Jentene fratas mulighetene som guttene har, til både å få utdanning og til å delta i samfunnsutviklingen.

Sårbarhet ved avbrutt ekteskap

Jenter som klarer å bryte ut av ekteskapet, ender ofte opp i en svært sårbar situasjon med høy risiko for fattigdom, for utnyttelse og menneskehandel.

Vold og overgrep

Svært mange blir tvunget inn i en seksuell relasjon og voksenrolle, og det er stor risiko for vold i hjemmet. Barna er langt mer utsatt for dette enn voksne kvinner.

Sosial isolasjon og depresjon.

Når gifte jenter begynner samlivet med mannen på et nytt sted, med nye relasjoner og endret sosial status, lever jentene med et stort psykisk press. Separasjon fra familie og venner, og mangel på frihet til å delta i samfunnet slik de tidligere har gjort, har store konsekvenser for jenters mentale og fysiske helse. Det kan føre til depresjon og selvmordstanker.

Hinder for utvikling

 Fattige og sårbare samfunn går glipp av ressurser og bidrag fra unge jenter, som med utdanning kunne bidratt til demokratisk og økonomisk utvikling. Foreløpige funn fra internasjonal forskning viser at konsekvensene for land der barneekteskap er utbredt, er svært store. Forskningsprosjektet anslår at et land som Niger ville tjent 25 milliarder USD frem mot 2030, bare gjennom økt utdanning for jenter og redusert antall barnefødsler.

Hvor mange barneekteskap og tvangsekteskap skjer i Malawi?

Barneekteskap Gi Barna Håp

9 %

Gifter seg før de fyller 15 år

Barneekteskap og tvangsekteskap

42 %

GIFTER SEG FØR DE FYLLER 18 ÅR

Jeg har 7 barn og kjemper for å ha nok mat til barna mine. At min datter gifter seg gjør at vi får en munn mindre å mette"

Støtt kampen mot barneekteskap og tvangsekteskap!

Støtt kampen mot barneekteskap Gi Barna Håp

Støtt kampen 50 kr

Med dette produktet donerer du 50 kr.

Vi tror på at alle barn i verden fortjener å vokse opp med god mat som sikrer næringsrik mat og gode levevilkår!

Støtt kampen mot barneekteskap Gi Barna Håp

Støtt kampen 100 kr

Med dette produktet donerer du 100 kr.

Vi tror på at alle barn i verden fortjener å vokse opp med god mat som sikrer næringsrik mat og gode levekår!

Støtt kampen mot barneekteskap Gi Barna Håp

Støtt kampen 200 kr

Med dette produktet donerer du 200 kr.

Vi tror på at alle barn i verden fortjener å vokse opp med god mat som sikrer næringsrik mat og gode levevilkår!

Støtt kampen mot barneekteskap Gi Barna Håp

Støtt kampen 170 kr/mnd

Med dette produktet donerer du 170 kr hver måned,

Vi tror på at alle barn i verden fortjener å vokse opp med sikring av næringsrik mat og et meningsfullt liv!

Hvordan kan vi bekjempe barneekteskap?

1

Bevisstgjøring

Spre kunnskap om barns rettigheter og gjennom bevisstgjøring for å endre holdningene, samtidig som at de bakenforliggende årsakene må elimineres. Jenter som har kunnskap om sine rettigheter, er viktige pådrivere for og få slutt på barneekteskap. Dialog og samhandling med lokale myndigheter og ledere, samt aktivere ungdomsjenter i faresonen. Konfrontere foreldre som vil gifte bort døtrene sine og endre holdninger gjennom bevissthet om konsekvensene av barneekteskap.

Ved å aktivisere ungdommene vil det være framtidens voksne som kan bidra til reduksjon av problemet, de som vil innføre lover og regler som de selv skal styre etter som voksne. En holdningsendring og tidlig bevisstgjøring er en mulighet for å få endret kulturelle, økonomiske og sosiale årsaker.

2

Engasjer familier og lokalsamfunn

Barneekteskap har ofte dype røtter i kulturen. Gjennom å endre holdninger også hos fedre, brødre og ektefeller ved å få menn til å reflektere over kvinners situasjon i lokalsamfunnet vil også noen ekteskap for barn unngås. Få mennene til å se fordelene ved et samfunn som respekterer og støtter kvinners og jenters rettigheter.

Religiøse og tradisjonelle ledere har en nøkkelrolle for å få slutt på praksisen. De lokale ledere har stor innflytelse på normer og regler, og disse lokale skikker og regler er det som er gjeldende, ikke nasjonale lover. Hvis disse religiøse og tradisjonelle lederne blir talspersoner mot barneekteskap vil det være et stort skritt i riktig retning. Endring gjennom lokale ledere har stor effekt i resten av lokalsamfunnet.

Dette krever målrettet innsats. Holdningsendringer tar tid, men for å stoppe overgrepene som skjer er denne jobben nødvendig. Holdningskampanjer mot alle lag i samfunnet er en løsning. Både folk flest, journalister og andre deler av media kan få opplæring gjennom kurs og involvering i bekjempelsen av barneekteskap.

3

Lovverk og politikk

Selv om Malawi og mange land har lovverk som forbyr praksisen, håndheves ikke lovene.

For å slå ned på ulovlige barneekteskap må samfunnet vite hvor gamle jentene er. I mange land kan verken myndighetene, familiene eller jentene selv dokumentere alder. Her må det inn systemer som kan forbedre registrering av fødsler og ekteskap. Det styrker jentenes rettigheter, gir dem beskyttelse mot å bli giftet bort som mindreårige, og gjør det mulig å søke økonomisk og juridisk oppreisning.

4

Tilrettelegge for jenters utdanning, helse og sikkerhet

For å få slutt på barneekteskap er de økonomiske og strukturelle årsakene til hvorfor jenter blir giftet bort en faktor å jobbe med. Jenter som ikke har tilgang til for eksempel utdanning og helsetjenester, står i større fare for å bli giftet bort. Gi Barna Håp jobber for at jentene skal bli værende på skolen, blant annet ved å gi matpakker til jentene slik at matbudsjettet og belastningen på foreldrene avlastes. Utdanning gir jentene kunnskap, åpner nye muligheter for dem og bidrar til å endre samfunnets holdning til jenter. Det er viktig å arbeide fram systemer som holder jentene i et lengere utdanningsløp enn det statistikken i dag viser.


Ved å arbeide for et samarbeid med lokale myndigheter for at jenter, både gifte og ugifte, får informasjon om helseforhold, og at de gis et tilstrekkelig helsetilbud, er viktig for å hindre ekteskap blant barn. Informasjon og bevisstgjøring er en måte og redusere risikoen for tidlig graviditet og dermed tidlig ekteskap.

Fattigdom gjør at millioner av familier gifter bort døtrene sine. Vi medfinansierer tiltak som fører til økt inntekt for familiene gjennom bl.a. jordbruksutdanning som gir familier og jenter en mulighet for inntektsgivende arbeid.

Si nei til barneekteskap!

For å bekjempe barneekteskap er vi avhengig av mer oppmerksomhet rundt temaet. Vær med oss og FN, og still krav til at verdens regjeringer stopper praksisen med barneekteskap innen 2030!

Ved å signere bidrar du til å:

 • Sørge for at 18 år blir den lovlige alderen for ekteskap over hele verden.
 • Sette problemet på den politiske agendaen
 • Sørge for at det satses og legges til rette for utdanning for jenter.
 • Bidra til at jenters stemmer blir hørt
 • At ledere og myndigheter stilles til ansvar for å omgå lovverket.

Hva sier FN om barneekteskap?

FNs barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål slår fast at barn under 18 år ikke skal gifte seg. Under FNs bærekraftsmål 5, delmål 3, står det; “Avskaffe all skadelig praksis, som barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse”.

Barneekteskap - FNs Bærekraftsmål

FN har som mål å få helt slutt på barneekteskap innen 2030. De målene kan du lese om i vår artikkel om Bærekraftsmålene.

Ønsker du å se de spesifikke rettighetene for barn har vi skrevet en artikkel om FNs barnekonvensjon.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >