fbpx

Barns rettigheter – FNs Barnekonvensjon

Barns rettigheter - Hva er FNs barnekonvensjon?

Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status.

Den stadfester at barns også har menneskerettigheter og krav på spesiell beskyttelse. Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den.

grunntanken
1

Konvensjonen slår fast at alle mennesker under 18 år er barn, og omfattes av barnekonvensjonen.

2
medlemsland

Alle land i verden, unntatt USA, har sluttet seg til barnekonvensjonen.

3
kontrollorgan

FNs barnekomité (CRC) overvåker hvordan barn har det i landene som har sluttet seg til konvensjonen om barns rettigheter, og kommer med anbefalinger om hvordan situasjonen kan bedres.

Norge signerte barnekonvensjonen om 26. januar 1990

Noen eksempler på det som står i Barnekonvensjonen

  • Alle barn er født frie og er like mye verdt
  • ALLE BARN HAR RETT TIL LEK, FRITID OG HVILE
  • ALLE BARN HAR RETT TIL HELSEHJELP OG NOK MAT OG DRIKKE
  • Alle barn har rett til navn og nasjonalitet
  • Alle barn har de samme rettighetene
  • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til
  • Alle barn har rett til beskyttelse og trygghet
  • Alle barn har rett til gratis grunnskole
  • alle barn har rett til beskyttelse mot utnytting i arbeid
Barns rettigheter - FNs Barnekonvensjon plakat

Plakat som viser Barnekonvensjonen

I 2006 lagde barne- og likestillingsdirektoratet en plakat for å fremstille artiklene i konvensjonen om barns rettigheter på en livlig og fargerik måte.

Klikk på linken eller bildet for å laste ned plakaten med Barnekonvensjonen

Kort- og fullversjon av konvensjon om barns rettigheter

Barnekonvensjonen er meget omfattende og strekker seg over 30 sider med tettpakket tekst. Den består av 54 artikler.  Vi har tatt med del 1 som innebærer 42 artikler. De siste artiklene handler i stor grad om det formelle avtaleverket, språk, hvordan signeringsprosess skal gjøres osv. Vi har laget en kortversjon der man kan se hver artikkels hovedtema. Klikker man på boksen får man en utvidet versjon, med litt mer informasjon.

1. Ethvert menneske under 18 år er et barn.

3. Myndigheter skal ta hensyn til barnas beste.

5. Staten skal respektere de rettigheter og plikter som de voksne med ansvar for barnet har.

7. Barn skal ha et navn og en nasjonalitet.

9. Barnet skal ikke skilles fra foreldrene sine mot sin vilje, unntatt når det er til barnets beste.

11. Staten skal hindre at barn ulovlig blir tatt ut av et land eller hindret fra å komme tilbake. 

13. Barnet har rett til ytringsfrihet, til å få og gi informasjon og ideer av alle slag og på alle måter. 

15. Barnet har rett til å være med i organisasjoner og fredelige forsamlinger.

17. Staten skal sikre barn mulighet til informasjon fra ulike nasjonale og internasjonale kilder.

19. Staten skal beskytte barnet mot fysisk og psykisk mishandling, forsømmelse eller utnytting.

21. Adopsjon skal bare finne sted i samsvar med loven og godkjennes av myndighetene. 

23. Psykisk og fysisk funksjonshemmede barn har rett til å leve et fullverdig liv. 

25. Barn som er plassert utenfor familiemiljøet, skal få jevnlig vurdering av behandlingen det får.

27. Barnets foresatte har ansvar for å sikre levevilkår som trengs for barnet.

29. Utdannelse skal utvikle barnets evner og personlighet så langt det er mulig. 

31. Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.

33. Barnet skal beskyttes mot ulovlig bruk, salg og produksjon av narkotika.

35. Staten skal gjøre det den kan for å forhindre kidnapping eller salg av barn.

37. Barn må ikke utsettes for tortur eller nedverdigende behandling. 

39. Staten skal hjelpe barn som har vært utsatt for misbruk, tortur eller annen nedverdigende behandling.

41. Hvis nasjonale lover sikrer barnet bedre enn denne konvensjonen, gjelder disse lovene.

2. Barnekonvensjonen gjelder alle barn, uten unntak.

4. Staten har ansvaret for at barns rettigheter blir fulgt.

6. Staten skal så langt som mulig sørge for at barnet overlever og får utvikle seg.

8. Staten skal respektere barnets rett til en nasjonalitet, navn og familieforhold. 

10. Familiegjenforening over landegrenser skal behandles på en positiv, human og rask måte. 

12. Barnet har rett til å si sin mening i alt som angår det. Barnets meninger skal telle.

14. Barnet har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. 

16. Barnet skal ikke utsettes for tilfeldig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv.

18. Foreldrene har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. 

20. Barn som er uten familiemiljø, har særlig rett til beskyttelse og omsorg.

22. Flyktningbarn og barn som søker flyktningstatus, skal få beskyttelse og hjelp. 

24. Barnet har rett til best mulige helsetjenester og behandling for sykdom. 

26. Barnet skal få den hjelpen og økonomiske støtten det har krav på etter landets lover.

28. Barnet har rett til å gå på skole og få utdanning. Grunnutdanningen skal være gratis. 

30. Minoritetsbarn har rett til å leve i pakt med sin egen kultur, religion og språk.

32. Barnet skal ikke utnyttes gjennom arbeid. 

34. Barnet skal beskyttes mot alle former for seksuell utnytting og misbruk.

36. Staten har plikt til å beskytte barn mot alle former for utnytting.

38. Staten skal gjøre alt som er mulig for å hindre at barn under 15 år deltar i krigføring.

40. Barn som er anklaget eller dømt for straffbare handlinger, har rett til å bli behandlet med respekt.

42. Staten er forpliktet til å gjøre konvensjonens innhold kjent for voksne og barn.

Få barnekonvensjonen tilsendt på epost

Se våre betingelser om personvern. 

Konvensjon om barns rettigheter

Laget 20.11.1989

Land kan reservere seg mot deler av konvensjonen om barns rettigheter

Barnekonvensjonen er en av de mest omfattende menneskerettighetskonvensjonene FN har forhandlet fram. Dette er både avtalens styrke og dens svakhet. Det at barnekonvesjonen er omfattende gjør at landene som har sluttet seg til avtalen har forpliktet seg til mye. Det er en styrke at så mange land har sagt at de vil følge så mange regler som har med barns rettigheter å gjøre.

Samtidig blir barnekonvensjonen svekket av at flere land har reservert seg mot deler av innholdet. Hvis et land er uenig i en av artiklene i konvensjonen om barns rettigheter, kan de reservere seg mot den artikkelen - selv om de har sluttet seg til barnekonvensjonen generelt. Reservasjonene viser hvor vanskelig det kan være å lovfeste noe internasjonalt - selv når det er snakk om en så god sak.

Norge har ingen reservasjoner eller forbehold i sin signatur av konvensjonen om barns rettigheter

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>