fbpx

Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling og hvor bærekraftig er Norge? Hva kan man gjøre for å leve mer bærekraftig, og hva gjør FN for bærekraftig utvikling? Hva innebærer egentlig bærekraftig?


Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredstille sine behov. Bærekraftig utvikling måles på de tre hovedområdene Sosiale forhold, miljø og klima samt Økonomi.

fn forklarer bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling?

Se video der FN forklarer om bærekraftig utvikling, og FNs Bærekraftsmål. Vi har laget en egen artikkel om FNs bærekraftsmål som du kan lese ved å trykke på knappen.

Hva menes med bærekraftig utvikling?

I definisjonen til bærekraftig utvikling er det lagt stor vekt på de fattiges behov for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape mulighet for et bedre liv. Bærekraftiv utvikling er delt inn i tre hovedområder, Sosiale forhold, miljø og klima og Økonomi.

Bærekraftig utvikling - Gi Barna Håp

Bærekraftig utvikling i sosiale forhold

Bærekraftig utvikling innen sosiale forhold handler om at alle mennesker i verden får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Menneskerettigene er det viktigste utgangspunktet for dette. Utdanning, anstendig arbeid, likestilling og et godt helsetilbud er noen av faktorene som er viktige.

En av de viktigste driverne for bærekraftig utvikling innen sosiale forhold er utdanning. Dette bidrar demokratiutvikling og er en av de viktigste faktorene for å bekjempe fattigdom. Spesielt utdanning av kvinner har stor effekt. Dette sikrer en ekstra inntektskilde i husholdningen og at kvinner lettere kommer ut i arbeidslivet skaper en svært positivt effekt på lands økonomise vekst.

Bærekraftig utvikling i miljø og klima

Bærekraftig utvikling innen miljø og klima handler om å ta vare på naturen som en fornybar ressurs for kommende generasjoner.

Menneskeheten er helt avhengig av naturen og dens ressurser. Klimagassutslippene ødelegger hele økosystemer og bidrar til at arter utryddes for godt- Det gjør oss mer sårbare for naturkatastrofer, truer vårt levenbrød og kan gi grobunn for konflikter i kampen om naturressurser.

Bærekraftig utvikling i økonomi

Bærekraftig utvikling innen økonomi handller om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn. Det er et økende gap mellom fattige og rike i verden. De 8 rikeste landene i verden eier like mye som halvparten av jordas befolkning. (Oxfam 2016).

 Jevnere fordeling av ressurser, tilgang til offentlige tjenester som helse og utdanning er viktige faktorer for et godt verdenssamfunn. Økonomisk vekst er svært viktig for spesielt fattige land. Økonomisk vekst gjør at fattige land kan skape nye arbeidsplasser og skatteinntekter. Dette gjør igjen at landene kan betale for velferdstjenester som skoler og sykehus.

Hva betyr det å være bærekraftig?

Bærekraftig utvikling - Gi Barna Håp

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling møtes i overlappen mellom de 3 hovedområdene; Sosiale forhold, Økonomiske forhold og Miljømessige forhold.

Det å være bærekraftig betyr å imøtekomme dagens forbruksbehov uten å forringe kommende generasjoners forbruksbehov innenfor alle de tre dimensjonene; Sosiale forhold, økonomi og miljø.

Bærekraftig utvikling - Gi Barna Håp

Bærekraftig utvikling - 2 av 3 dimensjoner

Det å gjennomføre 2 av 3 dimensjoner innen bærekraftig utvikling har blitt gitt egne navn.

Rettferdig utvikling - Når dimensjonene sosiale forhold og økonomi er oppfylt.

Utholdelig utvikling - Når dimensjonene sosiale forhold og miljø er oppfylt.

Levedyktig utvikling - Når dimensjonene økonomi og miljø er oppfylt.

Når ble bærekraftig utvikling oppfunnet?

I over 50 år har verdenssamfunnet reflektert over bærekraftig utvikling. Gjennom historien har begrepet skiftet navn, men fokusområdet har vært det samme.

Gro Harlem Brundtland er kjent for å ha oppfunnet bærekraftig utvikling i 1987 da hun ledet verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Oppgaven til det som ble kalt Brundtlandkommisjonen var å foreslå stategier som kunne bidra til å løse fattigdoms- og miljøproblemer

 nyhetsinnslag med brundtland; starten på bærekraftig utvikling

FNs kommisjon for bærekraftig utvikling

I 1987 kom Brundtlandkommisjonen med sin sluttrapport Vår felles framtid (Our Common Future) som fikk stor innflytelse på offentlig politikk i miljøspørsmål i hele verden.

FN har laget en egen kommisjon for Bærekraftig utvikling. 

Bærekraftig utvikling - Gi Barna Håp

Foto: Henrik Laurvik/NTB Scanpix

Bærekraftig utvikling gjennom historien

FNs miljøkonferanse i Stockholm (1972)

Stockholmkonferansen var den første store internasjonale konferansen som hadde miljøproblemer som tema. Som et resultat av konferansen opprettet FN et eget miljøprogram (UNEP) samme år.

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling opprettes (1983)

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling ble ledet av Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Oppgaven til kommisjonen, som også kalles Brundtlandkommisjonen, var å foreslå strategier som kunne bidra til å løse både fattigdoms- og miljøproblemer.

Rapporten "Vår felles framtid" blir utgitt (1987)

Brundtlandkommisjonens sluttrapport forandret måten vi tenkte omkring miljø- og utviklingsspørsmål. Det var i denne rapporten at begrepet bærekraftig utvikling ble brukt for første gang. Rapporten slo fast at verdenssamfunnet må ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Rio-konferansen og "Agenda 21" (1992)

FN arrangerte en stor miljøkonferansen i Rio de Janeiro. De fleste av verdens statsledere var til stede og ble enige om en plan, Agenda 21, som skulle være en veiviser til en bærekraftig utvikling i det 21. århundret.

Agenda 21 identifiserte produksjons- og forbruksmønsteret i den rike delen av verden som den viktigste årsaken til miljøproblemene. Planen viser hva som må gjøres for å redusere dette høye forbruket, samtidig som den oppmuntrer til økt – men bærekraftig – forbruk og utvikling i fattige land.

FNs Tusenårsmål (2000)

Tusenårsmålene var åtte mål for fattigdomsbekjempelse som skulle nås innen 2015. Alle målene handler om å utrydde fattigdom, men tusenårsmål nummer 7 skulle også sikre en miljømessig bærekraftig utvikling.

Tusenårsmålene er historiens mest vellykkede kampanje for å bekjempe fattigdom. Andelen ekstremt fattige har blitt halvert siden 1990, flere jenter får gå på skole og færre dør av sykdommer som AIDS og malaria.

Earth summit i Johannesburg, "Rio+10" (2002)

Målet med møtet i Johannesburg var å vedta en handlingsplan for hvordan målene som ble vedtatt på Rio-konferansen i 1992 skulle nås. Imidlertid var møtet preget av store uenigheter, og sluttdokumentet som ble vedtatt var lite konkret.

Rio + 20 i Rio de Janeiro (2012)

I 2012 møttes verdens ledere på nytt for å forsøke å bli enige om hvordan de skal gjennomføre målene fra Rio-konferansen. Der ble de enige om at det var behov for nye politiske forpliktelser for bærekraftig utvikling. Etter konferansen startet arbeidet med å lage nye bærekraftsmål som skulle videreføre og utvide FNs tusenårsmål.

 - Les sluttdokumentet The future we want

FNs bærekraftsmål (2016)

Bærekraftsmålene trådde i kraft 1.januar 2016. De er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene tok over for Tusenårsmålene som utgikk i 2015.

Bærekraftig utvikling - Gi Barna Håp

Hva gjør FN for bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er et globalt begrep og FN står i sentrum for planlegging og gjennomføring av tiltak.

Rapport om bærekraftig utvikling til FN

Alle land rapporterer til FN om sin utvikling for å nå bærekraftsmålene. Mål med mening er Norges handlingsplan. I denne meldingen inngår Norges utvikling på samtlige 17 bærekraftsmål og alle deres 169 delmål, meget omfattende. 

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan gor å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi har skrevet en dyptgående artikkel om Bærekraftsmålene som du kan lese mer om.

Bærekraftig utvikling i Norge

Use this section to describe the most important benefit of your product and make sure to describe it in such a way that it's clear who the ideal customer or user for this product is.

Bærekraftig utvikling - Gi Barna Håp

Er norge et bærekraftig samfunn?

Bærekraftsmålene måles hvert år gjennom SDG-indeksen (Sustainability Development Goals). Indeksen går fra 0-100 der 100 er best. Her måles alle 17 bærekraftsmål og hvert land får en score. Til venstre ser du Norges scoring.

Norge er bærekraftig samfunn nummer 7 av 165 i verden basert på SDG-indeksen, der Norge scorer 81,98 av 100 poeng. Norge blir slått av Finland (1. plass), Sverige (2. plass), Danmark (3. plass), Tyskland (4. plass), Belgia (5. plass) og Østerrike(6. plass).

Bærekraftig utvikling - Gi Barna Håp

Hva er bærekraftig i norge?

Covid-19-pandemien har påvirket Norges arbeid for å nå bærekraftsmålene, og pandemien har økt de strukturelle utfordringene. De som var mest utsatt fra før har blitt hardest rammet, blant annet har vold i hjemmet økt.

Norge er bærekraftig innen  fattigdom, helse, likestilling, fornybar energi ulikhet, og samarbeid. Spesielt godt gjør Norge det på digital inkludering i både offentlig og privat sektor.

Bærekraftig utvikling - Gi Barna Håp

ER RESSURSBRUKEN I NORGE BÆREKRAFTIG?

Et av bærekraftsmålene Norge scorer dårligst på er bærekraftsmål 12 som handler om å sikre forbruk og produksjon. Delmålene dreier seg bl.a. om matsvinn, avfallsmengde, forvaltning av kjemikalier og bruk av naturressurser.

Ressursbruken i Norge er ikke bærekraftig i følge SDG-indeksen. Norge får strykkarakter (under 30 av 100) på områdene elektronisk avfall (26,0 poeng), SO2 utslipp (27,8 poeng), Nitrogen-utslipp (20,4 poeng) og ikke-resirkulert avfall (1,2 poeng).

rapport om Norges
SDG-index

Få tilsendt rapport som viser bærekraftige utvikling i Norge

Her kan du få tilsendt rapport om bærekraftig utvikling i Norge. Rapporten viser utvikling, utfordringer og oppnåelser, for hvert av de 17 bærekraftsmålene. Oversikten er satt sammen til en herlig PDF som er flott å se på, og som gir god oversikt over Norges utvikling.

Hvor bærekraftig er Norge som et land?

I Gi Barna Håp laget vi en undersøkelse som spurte deltagerne om hvor bærekraftig de mente Norge var. Vi stilte spørsmålet, og under kan du se hvilken "score" Norge fikk på de 3 hovedområdene innenfor bærekraftig utvikling.

Sosiale forhold

84%

Økonomiske forhold

68%

Miljømessige forhold

45%

Hva kan man gjøre for å leve mer bærekraftig?

Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre litt! Her har du 9 gode tips til hvordan du kan leve mer bærekraftig.

Redusere forbruket

Kjøp mat for en uke av gangen, bytt-og-lån i stedet for kjøpe nytt, kjøp kvalitet som varer lenge, prøv dele- og leieordninger.

Transport

Det aller beste er å sykle eller bruke beina når det er mulig. Utover det er det bedre med kollektivt enn egen bil.

Kildesortering

Kildesorterer du både hjemme og på jobb? Vi har som mål å gjenvinne 80 % av avfall i Norge. Gjenvinner du mer eller mindre?

Reduser avfall

Flere måter å reduserer avfallet på er bl.a. å kjøpe brukt, shoppestopp, reparere i stedet for å kaste og selg brukte ting på Finn.no

Bruk mindre og bedre strøm

Skru ned varmen og luft effektivt, bruk varmtvann smartere, bruk mindre elektronikk, forbedre varme og isolasjon og kjøp LED- eller sparepærer.

Redusere matsvinn

I Norge kaster vi ca. 43 kg mat hver i året. Mat bidrar til store klimagassutslipp, så la oss jobbe med å få matsvinnet ned. Har du prøvd "too-good-go"?

Klesbyttekveld

80 % av nordmenn opplyser at de har for mye klær og sko. Disse brukes ikke og var unødvendige kjøp, men kanskje har du venner som vil ha de ubrukte klærne?

Bilkjøring

En el-bil er mer klimavennlig siden den har lavere utslipp enn bensin- og dieselbiler. Trenger du bilen i dag, eller kan du sykle eller gå til jobben i dag?

Redusere plastbruk

Unngå unødvendig plastemballasje, kosmetikk uten palst, klær i naturmaterialer, resirkuler plast, bruke egen vannflaske i stedet for kjøpe ny.

Se andre innlegg i kategorien bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

Trykk på ønsker innlegg under, eller gå til vår temaside for bærekraftsmålene og bærekraftig utvikling

Kilder

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
    >